Algemene Voorwaarden Petra Barten Consulting

Werving & Selectie

Inleiding

Dit document bevat de Algemene Voorwaarden van Petra Barten Consulting, hierna te noemen PBC. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, opdrachten, aanvragen en overeenkomsten tussen PBC en haar opdrachtgevers, hierna te noemen: Opdrachtgevers.

In het geval dat er één of meer van de onderstaande activiteiten plaatsvinden en er tussen PBC en Opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten, is er sprake van een daartoe strekkende aanvraag, opdracht of offerte en zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Dit met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever. Slechts in het geval dat er uitdrukkelijk schriftelijk door PBC is goedkeuring is gegeven, zullen afwijkende Algemene Voorwaarden deel uit maken van de overeenkomst.

Algemeen

Er is sprake van Werving & selectie in het geval dat PBC ten behoeve van indiensttreding, dan wel een andere vorm van tewerkstelling, voor Opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert, welke mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever worden geïntroduceerd.

Door PBC wordt aan Opdrachtgever zaken bevestigd zoals:
– De wijze van uitvoering van werving en selectie
– De functie waarop de desbetreffende opdracht betrekking op heeft
– Het honorarium
– De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
– Overige verplichtingen en gegevens.

Opdrachtgever dient, mits hier voorafgaand schriftelijk toestemming door PBC is gegeven, zich te onthouden van het verstekken van gegevens van voorgestelde kandidaten aan derden. In het geval dat er geen overeenkomst tot stand komt tussen Opdrachtgever en de kandidaat, zal Opdrachtgever de gegevens vernietigen.

Honorarium

PBC hanteert een ‘no cure no pay’ principe. In het geval dat er geen succesvolle vervulling van de werving en selectie tussen Opdrachtgever en kandidaat plaatsvindt, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn.

Het totale honorarium bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris van de kandidaat. Het bruto jaarsalaris is gebaseerd op basis van fulltime en hieronder wordt eveneens begrepen: Vakantiegeld, 13e maand. Het bruto jaarsalaris wordt vermeerderd met BTW en het minimum honorarium bedraagt een bedrag van € 4.750,- (ex. BTW). Tenzij anders afgesproken met beide partijen door bijvoorbeeld een fix fee voor een bepaalde functie. Het honorarium, vermeerderd met BTW, zal op het moment van ondertekening van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat plaatsvindt, gefactureerd worden. Bij verzuim hiervan zal dit in de eerste week van aanstelling van de geselecteerde kandidaat, gebeuren.

Opdrachtgever zal naast het honorarium gehouden zijn om alle andere kosten die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt, te vergoeden aan PBC. Dit geldt voor zover dit schriftelijk en uitdrukkelijk tussen PBC en Opdrachtgever is overeengekomen.

Opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen gegevens omtrent het honorarium, startdatum m.b.t. de geselecteerde kandidaat aan PBC verstrekt. Indien Opdrachtgever verzuimt om dit tijdelijk, volledig of juist te verstrekken, is PBC gerechtigd om een schatting van het bruto jaarsalaris en de startdatum te maken en hier conform te factureren. Tenzij Opdrachtgever voorafgaand en nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is er

Ook sprake van een succesvolle vervulling van de werving en selectie, in het geval dat de aan Opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert, alsmede

Indien er sprake is van indiensttreding binnen 12 maanden na introductie of anderszins, al dan niet via een derde, op enigerlei wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of een onderneming die daaraan gelieerd is. Er is ook een tarief aan PBC verschuldigd in het geval dat een kandidaat, welke aan Opdrachtgever is voorgesteld, via sollicitatie of anderszins in mindere maten bekend is bij Opdrachtgever.

Betalingstermijn

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien niet binnen dit termijn wordt betaald is Opdrachtgever, zonder dat hier een ingebrekestelling voor nodig is, in verzuim.

Klachten

In het geval dat er een klacht is m.b.t. de wijze van uitvoering, dan wel de kwaliteit van de werkzaamheden, dient Opdrachtgever onverwijld en binnen 8 dagen na aanvang van de eerste werkzaamheden een klacht in te dienen. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren. Bij gebreke hiervan vervalt dit recht.

Indien een klacht op juiste wijze en tijdig is ingediend, zal hieromtrent in overleg tussen PBC en Opdrachtgever een passende oplossing worden gevonden.

Een klacht zal in geen geval de betalingsverplichting van Opdrachtgever opschorten.

Vertragingsrente en kosten

In het geval van verzuim bij Opdrachtgever, is aan PBC een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Dit bedraagt de in art. 6:119 BW neergelegde bepaling vermeerderd met twee procent over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een gedeelte van de maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten die met de inning en invordering van de factuur gemoeid zijn (inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten), komen in zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Inspanningsverbintenis; exoneratie

PBC zal zich inspannen om de geschikte kandidaat voor Opdrachtgever te werven en te selecteren. Opdrachtgever is echter geheel verantwoordelijk voor het besluit om een arbeidsovereenkomst met de geselecteerde kandidaat aan te gaan, alsmede de inhoud van deze overeenkomst.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtgever PBC van iedere aansprakelijkheid en aanvaardt Opdrachtgever om PBC op geen enkele wijze voor tekortkomingen van, dan wel de schade die door de geselecteerde kandidaat wordt veroorzaakt, aansprakelijk te stellen.

Garantieregeling

Uitsluitend in het geval dat dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen is een garantieregeling van toepassing.

Uit de garantieregeling blijkt dat een gedeelte van het honorarium op het moment van indiensttreding is verschuldigd en een gedeelte na het verstrijken van een periode, die vooraf overeengekomen is. Het laatste gedeelte geldt dan als garantie, welke niet meer verschuldigd is in het geval dat de bemiddelde kandidaat na het verstrijken van deze periode niet meer bij Opdrachtgever in dienst is.

De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met:
– Een veranderde functie-inhoud;
– Reorganisaties;
– Fusies en overnames;
– Vertrek direct leidinggevende;
– Surseance of faillissement van opdrachtgever.

Toepasselijk recht bij geschillen

De overeenkomst, de opdracht, de aanvraag en de offerte van PBC worden volledig beheerst door Nederlands recht.

In het geval van verschil van inzicht omtrent de uitvoering dan wel uitleg van de gesloten overeenkomst, staat het een ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen, is de bevoegde rechter, in het geval van een geschil tussen PBC en Opdrachtgever, de rechter te Arnhem.

CONTACT

Petra Barten
Searching | Matching | Consulting
Ede

0651750898
contact@petrabarten.nl

VOLG ME OP SOCIAL MEDIA